Gratis adviesgesprek Offerte aanvragen

Ben jij van plan een groen dak aan te leggen? Dan kun je wellicht aanspraak maken op subsidie, waardoor de aanschaf een stuk goedkoper kan uitvallen. In dit artikel kijken we uitgebreid naar de subsidies voor groene daken.

In steden is ruimte voor groen vaak schaars. Daarom gaan veel steden de hoogte in. Door nieuwbouw te voorzien van (o.a.) groene daken willen gemeenten en provincies het groen in de stad verder uitbreiden. Op die hoogte valt nog meer te winnen. Bijvoorbeeld door reeds bestaande huizen te voorzien van groene daken. Iets wat veel steden tegenwoordig promoten.

In dit artikel behandelen we subsidies voor groene daken die gelden in 2023. We gaan kort in op de achtergrond van dergelijke subsidies en waar je als ‘groeninvesteerder’ mee te maken krijgt wanneer je subsidie aanvraagt. Tot slot kijken we naar veel­voor­komende subsidie­voorwaarden en -eisen. 

Groen is goed. Ook voor de portemonnee

Ga je je dak vergroenen? Dan ben je wellicht al bekend met de voordelen die een groen dak met zich meebrengt. Zo kunnen groene daken wel meer dan zeventig jaar meegaan, terwijl bijvoorbeeld een bitumen dak na vijfentwintig jaar wel aan vervanging toe is.

Daarnaast kan de begroeiing in de zomer voor een verkoelend effect zorgen. Zoals lopen op gras bij warm weer verkoelend werkt, koelt ook een groendak de omgevingstemperatuur. Dit kan stroomgebruik besparen, omdat je de airco minder hoeft te gebruiken in ruimtes voorzien van een groen dak.

Leg je zonnepanelen op het groendak? Dan kun je de levensduur en het rendement van de zonnepanelen verhogen. Uit onderzoeken blijkt namelijk dat zonnepanelen op een groen dak wel 6 tot 8% meer rendement kunnen opleveren, vanwege de koelere lucht boven het groen. 

Dit zijn slechts een aantal van de vele voordelen van groene daken, waarover je elders op onze site meer kan lezen.

Afbeelding als illustratie bij artikel Subsidies voor groene daken

Iedereen kan een sedumdak aanleggen!

Je eigen groene dak aanleggen is heel een­voudig met onze doe-het-zelf pakketten. Complete pakketten voorzien van sterke, mooie sedum­planten inclusief alle beno­digde materi­alen en een duide­lijke handleiding.

Bezoek onze webshop voor een overzicht van de pakketten en bijbehorende materialen.


Bekijk Sedumpakketten right arrow icon

Waarom subsidies voor groene daken?

We kunnen dus rustig stellen dat groen goed kan zijn voor de portemonnee. Niet alleen voor jou als individu is een groen dak gunstig. Ook voor de omgeving brengen groene daken veel voordelen met zich mee. Dit is de reden waarom de overheid de aanleg van groene daken financieel stimuleert.

Geschikte daken zijn er in ieder geval genoeg. De stad Amsterdam heeft bijvoorbeeld zo'n 12 km2 aan onbenutte platte daken.

Stedelijke waterhuishouding

Misschien wel de belangrijkste reden om subsidie te verlenen is het effect van groene daken op de waterhuishouding. Een mooi woord voor de organisatie van het afvoeren en zuiveren van regen- of afvalwater door een stad.

Wateroverlast in steden is inmiddels voor veel mensen 'normaal' geworden. Door de recente ervaringen met extreme buien en de groeiende aandacht voor klimaatadaptatie, staat stedelijk waterbeheer steeds hoger op de agenda. Grote hoeveelheden regen in korte tijd kunnen tot allerlei problemen leiden. Verzakkingen, onbegaanbare straten, stroomuitval, ontregeling van het bedrijfsleven. Problemen die tot hoge kostenposten kunnen leiden.

Afgelopen jaren hebben lokale overheden daarom steeds meer te zeggen gekregen over de fysieke leefomgeving. O.a. door decentralisering van de Omgevingswet en een omgevingsvisie, die provincies en gemeenten moeten uitwerken. Dit laatste is een soort lange termijnvisie met doelstellingen voor de leefomgeving. Met als gevolg dat zij ook kunnen sturen op de ontwikkeling van begroeide daken.

Een groendak kan in stedelijke gebieden helpen bij het reguleren en afvoeren van al dit hemelwater. Een groen dak neemt namelijk veel meer water op in vergelijking met platte (zwarte) daken of (rode) pannendaken.

Naast waterberging - het tijdelijke opslaan van water - zijn ook de processen verdamping en vertraagde dakafvoer hiervoor een belangrijke reden. In recente publicaties valt te lezen dat 50 tot 90% van de totale neerslag op een groen dak niet tot afstroming komt. Een groot deel van het water verdampt. En ander deel wordt langzaam afgevoerd.

Andere maatschappelijke opgaven

Waterproblematiek is niet het enige probleem waar groene daken een positieve bijdrage kunnen leveren. Ook onderstaande voordelen zijn voor overheden redenen om vegetatiedaken te stumuleren, dankzij hun bijdrage aan maatschappelijke opgaven. (Voordelen die overigens voor vrijwel iedereen gelden)

 • Een groen dak draagt bij aan de biodiversiteit.
  De extra groene gebieden creëren een fijne leefomgeving voor o.a. insecten, vogels en vlinders.
 • De planten helpen bij het reinigen van de lucht.
  CO2 en fijnstof wordt door de planten opgenomen en verwerkt.
 • Een groene omgeving is gunstig voor welzijn en gezondheid.
  Planten en groen verlagen stress en verbeteren het concentratievermogen.
 • Beperking van hittestress in steden.
  Grote groene oppervlakken verlagen de omgevingstemperatuur.
 • Groene daken helpen bij het reguleren van de stedelijke waterhuishouding
  Ze houden een deel van het regenwater vast en vertragen de piekafvoer.
foto bushokje met groen dak. (Foto: UIC/Robert Oosterbroek)
Utrecht kwam in 2019 wereldwijd in het nieuws dankzij de groene daken op de bushokjes in de stad.

Buiten de steden

De meeste subsidies voor groendaken worden afgegeven door de grotere plaatsen en steden. Op het platteland is natuurlijk meer groen dan in de stad, waardoor een aantal van de hiervoor besproken thema's niet of minder spelen. En stimuleringsmaatregelen hier dus minder snel worden aangeboden. Toch heeft meer groen ook in buitenregio's een meerwaarde.

In gebieden met veel groen en weinig verharde wegen kan het water gemakkelijker in de grond opgenomen worden. Hierdoor wordt water gefilterd en gezuiverd. Vervolgens sijpelt het geleidelijk weg naar de beekjes, sloten en meren. Groen kan dus worden ingezet om vrijkomend afvalwater op een natuurlijke manier te reinigen. En zo heeft een groendak dus ook buiten de stad een belangrijke functie.

Groendaken brengen dus veel voordelen met zich mee. Waar deze zich ook bevinden. Voor zowel de maatschappij, als voor jou. Nu je weet waarom je subsidie krijgt op jouw groene dak, gaan we kijken naar waar je deze subsidie mogelijk kunt aanvragen. 

Waar kun je subsidie krijgen?

Met een groen dak werk je aan het verduurzamen van jouw omgeving. Daarom stimuleren diverse instanties zoals waterschappen, provincies en gemeenten de aanleg hiervan d.m.v. subsidiëring.

De hoogte van de mogelijke vergoeding kan per subsidieverstrekker sterk verschillen. Van 25 euro per m2 in de gemeenten Den Haag en Utrecht, tot zelfs 50 euro per m2 in de gemeente Nijmegen. De provincie Brabant heeft dan weer als eis dat de aanleg gezamenlijk met de buurt plaatsvindt, waarbij er dan € 10.000 per project beschikbaar is.

Er is op dit moment geen landelijke subsidie voor groene daken. De aanwezigheid van subsidies voor een groen dak verschilt dan ook per regio. Zo kan het zijn dat je in de ene provincie wel een subsidie kunt aanvragen, terwijl je dit in de andere provincie juist via een gemeente of het waterschap regelt. 

Subsidieplafond

Elke overheidsinstantie heeft een budget voor groene subsidies. Het zogenaamde subsidieplafond. Dit is het bedrag dat gedurende een periode ten hoogste beschikbaar is. Wanneer je een aanvraag doet voor een subsidie is het daarom verstandig te informeren of het budget nog niet uitgeput is.

Gemeenten vermelden meestal op hun eigen sites of het plafond al is bereikt. Vaak geldt: het wie het eerst komt, het eerst maalt. In veel gevallen kun je het jaar erop alsnog aanspraak maken op een nieuwe subsidie.

afbeelding screenshots overheidswebsites waarbij subsidieplafond bereikt is
Kijk altijd op de site van jouw gemeente, provincie of waterschap of subsidie aanvragen nog mogelijk is.

Waterschappen

Een waterschap zorgt voor het waterbeheer in een gebied. Ze zorgen er o.a. voor dat iedereen schoon water heeft. Waterschappen stimuleren de aanleg van groene daken veelal door te informeren.

Het kan zijn jouw waterschap ook subsidies voor groene daken aanbiedt. Dat komt omdat een groendak een watervriendelijk initiatief is (zie hoofdstuk hiervoor). Met begroeiing op je dak help je namelijk het regenwater op te vangen, waardoor de riolering minder wordt belast. Net als bij provincies en gemeenten, kunnen per waterschap de hoeveelheid subsidie en de eisen hiervoor verschillen. 

Waterschap Aa en Maas vergoedt bijvoorbeeld € 15,00 per m2 aangelegd groen dak, tot een maximumbedrag van €5.000. Waterschap Hollandse Delta subsidieert particuleren daarentegen 20 procent van de kosten met een maximum van €5.000 euro. Voor scholen, VvE's en woningbouwverenigingen kan dit bedrag oplopen tot wel €10.000.

Op www.waterschappen.nl kun je kijken onder welke waterschap jij valt en of er in jouw waterschap (nog) subsidies worden afgegeven. 

Provincies

Provincies krijgen geld vanuit de landelijke overheid en verstrekken subsidies aan gemeenten en waterschappen in de betreffende provincie. Soms ook aan grondeigenaren of land- en natuurorganisaties. Als particulier kun je vervolgens bij jouw waterschap of gemeente terecht om een subsidieaanvraag te doen.

Provincies vertrekken meestal geen subsidies direct aan particulieren. Uitzonderingen hierop zijn op moment van schrijven Zeeland en Flevoland. Wil je daarentegen als stichting of vereniging een aanvraag doen? Dan kun je in meer gevallen terecht bij de provincie.

Zo verstrekt de provincie Noord-Holland subsidies voor duurzaamheidsinitiatieven door burgercollectieven. En ook in de provincie Brabant kun je als buurt voor de gezamenlijke aanleg van groene daken gebruik maken van het Cultuurfonds.

Gemeenten

Veruit de meeste groendak subsidies worden afgegeven door gemeenten. De details van deze subsidies worden doorgaans in het begin van elk jaar bekend gemaakt. Ook in 2023 kun je kun je als woningeigenaar in veel gemeenten terecht voor een subsidieregeling. Hierdoor hopen gemeenten de aanleg van groene daken te stimuleren.

De belangrijkste redenen hiervoor las je hierboven in de introductie. In steden is het op zomerse dagen veelal warmer, omdat bebouwing en bestrating meer warmte vasthouden. Dit wordt ook wel het "hitte-eiland effect" genoemd.

afbeelding hitte eiland effect
Het hitte-eiland (of Urban Heat Island) effect ontstaat doordat op warme dagen verharde gebieden in de steden aanzienlijk warmer worden dan het landelijke gebied. (© EPA, UHI Basics)

Groene daken hebben door verdamping een verlagende invloed op de warme lucht en kunnen dus helpen om dit effect te lijf te gaan. Daarnaast kunnen groene daken bijdragen aan het beheersbaar maken van de stedelijke waterhuishouding. Meer over het hitte-eiland effect lees je op urbangreenbluegrids.com.

Verschillen per gemeente

Als het gaat om toekennen van de subsidie gaat elke gemeente anders te werk. Bij de gemeente Rotterdam kom je pas in aanmerking wanneer het te vergroenen oppervlak minimaal 20 m2 is. Terwijl je in Groningen al een subsidie kunt aanvragen voor een schuurtje van 6 m2.  Ook de overige voorwaarden kunnen verschillen. Zo moet het pand in Gouda ouder zijn dan twee jaar en in Harderwijk moet het dak zelfs van vóór 2015 zijn.

Via de energiesubsidiewijzer van Milieu Centraal kun je voor jouw gemeente opzoeken of je aanspraak kunt maken op een subsidie. Als dat het geval is vind je hier ook meer informatie (links) over de gestelde voorwaarden. In het hierna volgende hoofdstuk bespreken we een aantal van de meest voorkomende eisen.

Subsidievoorwaarden en eisen uitgelegd

Overheden kunnen subsidiegelden inzetten als vliegwiel voor de aanleg van groene daken. Zij stellen hierbij wel voorwaarden. Denk dan bijv. aan de vierkante meters die je minimaal moet aanleggen. Of aan de prestaties van een groendak, zoals de waterberging en biodiversiteit. Deze voorwaarden / eisen verschillen per subsidieverlener. Ook lopen de vergoedingen uiteen en zit er verschil in het type kosten dat wordt vergoed (advies-, materiaal-, loon- of aanlegkosten). 

Hieronder geven we meer uitleg over de meest voorkomende eisen en subsidievoorwaarden. Welke voorwaarden precies in jouw situatie gelden vind je op de website van jouw gemeente of provincie.

Welke kosten vergoed?

Bij het aanleggen van een groendak komen allerlei kosten kijken. Natuurlijk heb je de kosten voor de benodigde materialen, maar denk ook aan eventuele advieskosten. Bijvoorbeeld voor advies over de geschiktheid van je dak. Wanneer je het dak niet zelf, maar door een bedrijf laat aanleggen komen hier nog de (loon)kosten voor het aanleggen bij.

In de meeste gevallen wordt er geen onderscheid gemaakt in het type kosten, maar krijg je een vast bedrag per m2. Soms is er wel een aparte vergoeding voor advieskosten. Zo kun je in Baarn maximaal €200,- terugkrijgen voor een constructieberekening door een gecertificeerd bureau .

Zelf aanleggen of laten doen

Een groen sedumdak op een plat dak kun je in veel gevallen eenvoudig zelf aanleggen. Bijvoorbeeld met de handige doe-het-zelf sedumdak pakketten in onze webshop. Je bent dan een stuk goedkoper uit en vaak al binnen een dag(deel) klaar met de aanleg. Heb je hier geen zin in of zijn die mogelijkheden er niet, dan kun je er voor kiezen de aanleg te laten uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf.

Vaak stellen subsidieverleners geen eisen aan wie het groendak aanlegt. Je krijgt een vast bedrag vergoed. Het is aan jou of je dit laat doen of het groendak zelf maakt. Hier zijn wel uitzonderingen op, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam. Hier geldt de eis dat het dak wordt aangelegd door een specialist. In sommige gevallen wordt vereist dat dit wordt gedaan door een bedrijf met een Groenkeur certificering.

Nieuwbouw of bestaande bouw

De meeste groendak subsidies worden in het algemeen verleend voor bestaande gebouwen. Nieuwbouwprojecten zijn vaak uitgezonderd. Maar dit is niet overal zo, bijvoorbeeld in de gemeente Tilburg.

Ook zijn er soms voorwaarden verbonden aan de leeftijd van de gebouwen. Zo is er in Den Bosch de eis dat het betreffende gebouw vóór 2014 is gebouwd. In Apeldoorn moet het gebouw voor 2012 gebouwd zijn.

Eigenaar en bewoner

In een aantal gevallen zijn de subsidies uitsluitend voor particulieren. Vaak zijn er ook stimuleringsregelingen voor huurders, erfpachters, verenigingen van eigenaren, woningcorporaties of bedrijven.

Bij particulieren moet het vaak gaan om gebouwen (daken) waarvan men zelf eigenaar is. Meestal aangevuld met de eis dat je ook bewoner bent, bijvoorbeeld in de gemeente Krimpen aan den IJssel. In Utrecht en Deurne is dit laatste dan weer geen eis, zolang je maar toestemming van de eigenaar kan overleggen.

Voor of na de aanleg

Of je de aanvraag moet indienen voorafgaand of juist na realisatie van je groene dak verschilt per gemeente en provincie. In de meeste gevallen moet je de subsidie aanvragen voordat je of het bedrijf het groendak gaat aanleggen. In de provincie Flevoland en gemeente Utrecht moet dit bijvoorbeeld vooraf.  Zorg dus dat je dit in ieder geval hebt gecheckt voordat je begint met het aanleggen van je groene dak.

Sommige organen stellen eisen aan de uitvoertermijn. In de gemeente Halderberge moeten de werkzaamheden bijvoorbeeld acht weken na het vaststellen van de subsidie worden uitgevoerd.

Prestatie-eisen: waterbergend vermogen

Bij hevige regenval werkt een groen dak als een soort spons, ook wel het waterbergend vermogen genoemd. Hierdoor wordt het riool wordt ontlast, een belangrijke reden voor overheden om subsidie te verlenen. Er worden daarom vrijwel altijd eisen gesteld aan het waterbergend vermogen van het aan te leggen groene dak.

Soms krijg je ook meer vergoed naarmate de waterbergende capaciteit hoger ligt. In die gevallen kun je per m2 dan vaak een hoger bedrag krijgen. Dit is het geval in de gemeenten Amsterdam, Leeuwarden en Nijmegen. Vaak wordt hier onderscheid gemaakt tussen intensieve en extensieve groene daken. Waarbij een intensief groendak zoals een daktuin vaak de hoogste vergoeding oplevert. En een extensief groen dak, zoals een mos- of sedumdak het laagste tarief.

Tip: Let op het waterbergend vermogen bij de aanschaf van een groendak. Niet elk sedumpakket dat wordt aangeboden voldoet aan de gestelde eisen van de alle subsidies. Onze doe-het-zelf sedumpakketten in onze webshop voldoen aan de meeste voorkomende subsidievoorwaarden. Hiermee zit je dus vrijwel altijd goed. Twijfel je? Neem contact met ons op. We kijken graag met je mee.

De eisen aan de prestaties van een groendak (zoals het waterbergend vermogen) zijn doorgaans vermeld in aantallen liters per m2. Aanvullend kunnen er eisen worden gesteld aan de gebruikte lagen (zoals de substraatlaag of de vegetatielaag) en de afmetingen hiervan. Een goed voorbeeld is de gemeente Breda. Naast een vereiste waterberging van 25 liter/mwillen zij ook dat op het dak minimaal 8 soorten planten staan, in een substraatlaag van minimaal 40 mm.

Deze prestatie-eisen kunnen per gemeente/provincie erg verschillen. Bestudeer deze dus goed!

Minimale oppervlakte

Wil je echt van de voordelen van een groendak profiteren, dan moet het wel gaan om een aanzienlijke oppervlakte. Daarom stellen subsidieverstrekkers eisen aan de minimale te vergroenen oppervlakte. In een aantal gevallen geldt een staffel: hoe meer oppervlak je vergroent, hoe meer subsidie.

Vaak moet de oppervlakte van het groendak minimaal 5 à 6 m2 zijn. Ook hier zien we zeer veel verschillen per regio. Van 6 m2 in de gemeente Groningen, tot 20 m2 in de gemeente Rotterdam en zelfs 30 m2 in de gemeente Amsterdam

Samen met de buren

Kom je met jouw dak niet aan de minimaal vereiste hoeveelheid vierkante meters? Dan mag je in de meeste gemeenten je aanvraag combineren met de buren. Dit is bijvoorbeeld het geval in Alblasserdam, Arnhem, Beuningen, Amsterdam en Amstelveen.

Meerdere maatregelen

Een groendak aanleggen is natuurlijk niet de enige methode om het riool te ontlasten en de omgeving te vergroenen. Daarom kun je in veel gevallen ook subsidie krijgen voor maatregelen zoals "ontstenen", de aanleg van geveltuinen, automatische regen­afvoersystemen of andere voorzieningen waarmee je over regenwater opvangt.

In een aantal gevallen krijg je zelfs extra subsidie wanneer je de maatregelen combineert. Een voorbeeld hiervan is de gemeente Tilburg. En ook in Rotterdam kun je extra subsidie krijgen, wanneer je meerdere maatregelen neemt om het riool te ontlasten.

Benodigdheden subsidie-aanvraag

Wanneer je denkt te voldoen aan de gestelde eisen kun je een aanvraag indienen. In vrijwel alle gevallen kan dit online via de website van de gemeente, waterschap of provincie. Meestal moet je hiervoor inloggen met DigiD.

Let op: Vraag op tijd subsidie aan. In veel gevallen geldt er een subsidieplafond en/of kan de aanvraag maar tot een beperkte tijd na aanleg worden ingediend.

Bij je aanvraag moet je verschillende documenten en bewijzen meesturen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de volgende zaken:

 • Een plattegrond of situatietekening van de oude en nieuwe situatie.
 • Fotomateriaal van voor en na de aanleg.
 • Een project-,aanleg- of beplantingsplan.
 • Een constructieberekening, waarmee je kan aantonen dat je dak het gewicht kan dragen.
 • Een beschrijving waaruit de kosten verbonden worden aan de activiteiten of materialen. Zoals een offerte of nota.  
 • Een betalingsbewijs. Bijv. een kopie van het rekeningafschrift.
 • Een specificatie van de waterberging.
 • Een lijst van (inheemse) planten.
 • Een verklaring van de perceelhouder (eigenaar) en/of de aannemer.
 • Als de VvE be­trok­ken is, een be­wijs dat de VvE in­stemt met de werk­zaam­he­den.
 • Een ingevuld specificatieformulier van de subsidieregeling (te vinden op de site van de subsidieverlener).

Welke documenten je precies moet inleveren staat vermeld op de website van de gemeente of provincie die de subsidie verstrekt. Via de Groene Subsidiewijzer kun je nagaan of er een subsidie in jouw regio mogelijk is en wat de eisen zijn.

Groene leningen of crowdfunding

Wanneer je wilt investeren in een groendak, is het in sommige gevallen ook mogelijk een ‘groene lening’ af te sluiten. Dit is een lening met doorgaans een lage rente omdat het geleende geld duurzaam wordt geïnvesteerd.

Bij de provincie Noord-Holland en kun je als woningeigenaar bijvoorbeeld een lening van maximaal €35.000 aanvragen. De Gemeente Amsterdam heeft de Energielening en in Drimmelen is er de Duurzaamheidslening. Ook deze en andere groene leningen zijn te vinden de Groene Subsidiewijzer.

Crowdfunding

Een ander recent fenomeen is het vergroenen van daken door middel van crowdfunding. Misschien niet helemaal een subsidie te noemen, maar wel een mogelijkheid om de aanleg van een groendak te financieren.

Dergelijke projecten werken volgens het fenomeen: als mensen zien dat er meer in de omgeving meedoen, neemt de bereidheid tot instappen ook toe. Het bekendste voorbeeld hiervan is stichting Rooftop Revolution. Zij helpen met het aanmaken en financieren van verschillende dakprojecten in Nederland.

Bij deze stichting kun je ook een 'dak adopteren'. Een leuke oplossing wanneer je zelf geen geschikt dak hebt maar wel een project in de buurt wilt ondersteunen. Want een groen dak is winst voor iedereen!

Tot slot: kun je subsidie krijgen?

In dit artikel zijn we nagegaan bij welke overheidsorganen je subsidie kunt aanvragen, en wat de eisen van dergelijke stimuleringsregelingen zijn. De overheid verstrekt subsidies, omdat je met een groen dak bijdraagt aan het verduurzamen en verbeteren van jouw omgeving. Iets waar gemeenten en provincie bij gebaat zijn. Zij moeten inspelen op de gevolgen van klimaatverandering, ook wel klimaatadaptatie genoemd.

Groene daken kennen allerlei voordelen. Een groendak helpt gemeenten, waterschappen en provincies bij het reguleren van de stedelijke waterhuishouding. Ze dragen daarnaast bij aan het verlagen van de temperatuur tijdens extreem warme dagen, bieden een fijne leefomgeving voor allerlei dieren en zuiveren de lucht. 

Het waterbergend vermogen en andere prestaties van het groendak, de minimale oppervlakte en het tijdstip van aanvraag zijn belangrijke voorwaarden om op te letten bij een subsidie. In sommige gevallen moet de aanvraag vooraf, in andere regio's juist achteraf. Daarnaast zijn er vaak beperkte budgetten en zijn subsidies niet eeuwig aan te vragen. Kijk dus altijd goed op de site van jouw provincie of gemeente naar de voorwaarden.

De aanvraag kun je doorgaans online doen. Zorg dat je de juiste documenten paraat hebt, die bij de aanvraag moeten worden meegeleverd. Ook dit verschilt per aanbieder. In de meeste gevallen heb je minimaal een offerte of nota, fotomateriaal, situatietekening en een bewijs van betaling nodig.

Wil je weten of je subsidie kan krijgen? Voer je woonplaats in de Groene Subsidiewijzer in, en je ziet direct welke subsidies, groene leningen en andere stimuleringsmaatregelen er gelden. Succes met de aanvraag!

Is er in jouw gemeente, provincie of waterschap een subsidie voor groene daken beschikbaar? Doe er je voordeel mee! Wanneer je gebruik maakt van onze doe-het-zelf aanlegpakketten heb je dan in no-time je eigen groene dak, dat ook nog eens goed betaalbaar is! Hulp nodig bij de subsidie-aanvraag? Ook dan staan we voor je klaar.

Afbeelding als illustratie bij artikel Subsidies voor groene daken

Gratis gesprek met onze experts

Is mijn dak geschikt? Wat is voor mij de beste oplossing? Wat zijn de subsidie­mogelijk­heden? We begrij­pen dat een groendak een belang­rijke aankoop is die vragen op kan roepen. We helpen je graag hierbij.

Overweeg je een groendak, maar zit je nog wel met een aantal vragen? Onze groendak experts be­ant­woorden ze graag! Vraag nu een gratis advies­gesprek aan en ontdek wat de moge­lijk­heden zijn voor jouw dak.


Gratis adviesgesprek aanvragen Adviesgesprek aanvragen right arrow icon
external link icon
profiel afbeelding Woonbewust
Woonbewust
2 maanden geleden
afbeelding bij Een groen dak aanleggen moeilijk?🤔đŸĨĩ

Niet met onze uitgebreide handleiding!👍

Bij iedere bestelling k

Een groen dak aanleggen moeilijk?🤔đŸĨĩ Niet met onze uitgebreide handleiding!👍 Bij iedere bestelling krijg je van ons een welkomstpakket met een handleiding en allerlei handige tools. Op die manier kan jij zelf je groene dak aanleggen. Ben je benieuwd naar de volledige handleiding? Stuur dan even een berichtje of mail naar groendak@woonbewust📩. #groendak #doehetzelf #sedum #handleiding #stappenplan

external link icon
profiel afbeelding Woonbewust
Woonbewust
2 maanden geleden
afbeelding bij Iedere gemeente heeft andere regels en vereisten die vaak veranderen. Daarom is het soms heel lastig om zeker

Iedere gemeente heeft andere regels en vereisten die vaak veranderen. Daarom is het soms heel lastig om zeker te weten of jij recht hebt op subsidie.💰 Om die reden hebben wij nauw contact met de meeste gemeentes en zijn wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ben je nou benieuwd hoe het bij jouw gemeente zit? Stuur dan vooral een berichtje of check het op de website in onze bio, dan zoeken wij het voor je uit!✅ī¸ Naast groene daken zijn er natuurlijk nog veel meer andere manieren om te verduurzamen. Kijk vooral ook op de website van @milieucentraal om te kijken welke subsidies voor verduurzaming jouw gemeente nog meer aanbied.😉 #subsidie #verduurzamen #groendak

external link icon
profiel afbeelding Woonbewust
Woonbewust
2 maanden geleden
afbeelding bij Een groen dak aanleggen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook nog eens heel gezellig.

Vorige maand mo

Een groen dak aanleggen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook nog eens heel gezellig. Vorige maand mochten wij helpen bij een geweldig initiatief van een groep buren uit de Bilt. Wat begon als een informatieavond georganiseerd door een enthousiaste buurtbewoner, is uitgegroeid tot de realisatie van een succesvol buurtinitiatief. Dankzij de inzet van deze buren en de steun van het Blauwe bewonersinitiatief van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is Nederland weer een stukje groener (www.hdsr.nl/blauwinitiatief). Wil jij nou ook samen met je buren jullie daken vergroenen, stuur dan even een mailtje naar groendak@woonbewust.nl en wie weet staan wij volgende maand bij jou in de straat.