Gratis adviesgesprek Offerte aanvragen

Een sedumdak is een type groendak dat steeds popu­lairder wordt. En dat is niet gek, want naast een schit­terend uitzicht op je dak biedt een groen dak ook heel veel voordelen. Daarvan profi­teer jij, maar ook je omgeving. In heel veel gevallen kun je een sedumdak vrij gemak­kelijk zelf maken. Dit scheelt aanleg­kosten en geeft ook nog eens veel vol­doening. In dit artikel vind je een stappen­plan en tips voor het zelf maken van een groendak.

Groene daken kunnen bestaan uit sedum, mossen, grassen, kruiden en andere planten. Een groen dak kun je door een profes­sioneel bedrijf laten aanleggen, maar is ook prima zelf aan te brengen. Een sedumdak van 30 m2 heb je met twee personen in een ochtend gereali­seerd.

Het zelf aanleggen scheelt in de porte­monnee én het is een leuk project, waar je veel voldoen­ing en plezier uit kunt halen. 

Plat dak

De meeste groene daken worden op platte daken aangelegd. Dit is ook het makke­lijkst, omdat je geen rekening hoeft te houden met verschui­ving van de planten en onder­lagen. Bovendien is werken op een plat dak een stuk veiliger. In dit artikel gaan we daarom hoofd­zakelijk in op het maken van een groen dak op een (bestaand) plat of licht hellend dak. Hierbij behan­delen we zowel het aanleggen met sedum­matten (zoden), als met sedumcas­settes/sedumtrays.

We beginnen dit artikel met een introductie op het concept groendak en de voor­delen hiervan. Ver­volgens gaan we in op de voor­berei­dingen die je moet treffen voordat je een groendak zelf gaat maken. Tot slot geven we je een stappen­plan met tips voor de instal­latie en het onderhoud van je eigen groene dak.  

foto groen dak op flats in den haag
Je dak voorzien van groen maakt het uitzicht een stuk mooier

Waarom een groendak maken?

Door planten op je dak aan te brengen kun je van je grijze dak een mooie groene oase maken. Niet alleen geeft deze vegetatie­laag een mooi uitzicht, het groen is ook goed voor de omgeving. De planten filteren fijn­stoffen uit de lucht, zetten CO2 om in zuurstof, ze dragen bij aan meer bio­diversi­teit in de omgeving en absor­beren én zuiveren regenwater. Goed voor mens en omgeving dus!

Bovendien is groen ook nog eens goed voor de porte­monnee. Een groendak heeft een iso­lerende werking, waardoor de ruimte er onder koeler blijft in de zomer en behaaglijker in de winter. Een groendak verhoogt daarnaast de levens­duur je dakbedek­king. Een sedumdak kan rustig 40 à 50 jaar blijven liggen, terwijl dak­bedekking van bij­voor­beeld bitumen na 20-25 jaar vaak wel aan vervang­ing toe is. Een groendak met EPDM eronder kan zelfs wel 90 jaar mee gaan.

Heb je zonnepanelen op je dak liggen? Dan kun je met een groendak onder de panelen het rendement met wel 6% verhogen. Daarnaast gaan zonne­panelen op een groen dak langer mee.

Eigenlijk alleen maar voordelen dus!

Welk type groendak?

Wanneer je zelf start met een groendak moet je een keuze maken in het soort groendak. Hieronder zetten we de verschil­lende typen groene daken uiteen. 

Intensief vs. extensief groendak

Bij groendaken maken we onderscheid tussen inten­sieve en exten­sieve groene daken. Op een intensief groendak groeien planten en bomen die een vrij diepe worteling hebben. Deze planten en bomen hebben daarom een dikke (> 25 cm) voedings­bodem nodig en vragen relatief veel onderhoud. Door dit alles komt er vrij veel gewicht op de dak­con­structie te liggen. Een Intensief groen dak vind je daarom vaak op daken van grote bedrijfs­gebouwen of parkeer­garages, waar men dan bijvoor­beeld groene plant­soenen of daktuinen heeft aangebracht.

Wanneer je zelf aan de slag gaat, is het verstan­diger om een extensief groendak te maken. Exten­sieve groendaken vragen veel minder onderhoud en zijn eenvou­diger aan te leggen. Op een extensief groendak vind je planten zoals sedum, mossen, grassen en kruiden. Dit type groendak heeft een dunnere opbouw (6-10 cm) met lichte materialen, waardoor het dak veel minder wordt belast. Ondanks dat kan een extensief groendak efficiënt water opslaan en heeft het isolerende eigen­schappen. Ze zijn in de regel niet geschikt om veel op te lopen.

Sedumdak

De meeste mensen kiezen voor een sedumdak. Een type extensief groendak dat populair is vanwege de lage kostprijs en het beperkte onderhoud.

Een sedumdak is een groendak met een mengeling van vet­planten (Sedum), soms aangevuld met een mix van wilde bloemen en grassen (zoals bijvoorbeeld ons Sedum-Kruidendak). Dit type groendak kun je gemak­kelijk zelf maken, bijvoor­beeld met speciale doe-het-zelf pakketten.

Het weerbestendige sedumplantje is licht van gewicht en vraagt weinig voedings­stoffen. Ze zijn eenvoudig op platte en schuine daken te instal­leren, omdat ze een beperkt gewicht hebben en een geringe totale opbouwhoogte (9-12 cm). Bovendien geeft een sedumdak het hele jaar door een mooi uitzicht, omdat sedum­planten groen­blijvend zijn.  

foto sedumplanten

Zelf aan de slag met een sedumdak

Zoals gezegd is het zelf maken van een sedumdak niet heel moeilijk. Een goede voorbe­reiding is hierbij het halve werk. Om te zorgen dat de aanleg van je groene dak 'van een leien dakje' gaat is het belang­rijk om de volgende zaken vooraf uit te zoeken.

Geschiktheid van het dak

Controleer van te voren altijd eerst het dak waarop het sedum komt te liggen. Zo voorkom je problemen tijdens of na de instal­latie. Verzeker je ervan dat je dakbe­dekking water­dicht is en de construc­tie sterk genoeg is om het gewicht van het sedumdak te dragen. Een regulier sedumdak kan - in natte perioden - bijvoor­beeld al snel 80-100 kg per m2 wegen. Raadpleeg een con­struc­teur of bouw­kundig adviseur indien je hierover twijfelt.

Ook moet het dak toeganke­lijk blijven voor het minimale onderhoud dat een sedumdak vraagt. Denk bijvoor­beeld aan het inciden­teel bewateren, plukken van onkruid en het controleren van de water­afvoeren.

Een beetje schaduw is niet erg. Sedum groeit het best wanneer de planten minimaal vier uur per dag direct zonlicht krijgen.

In een van onze andere blogs vind je meer infor­matie over welke daken geschikt zijn. In dit artikel gaan we uitgebreid in op de zaken waar je op moet letten bij het aanleggen van een sedumdak.

Subsidies voor groene daken

Met een groen dak ben je goed bezig, want je draagt positief bij aan de omgeving. Een groen dak heeft een positief effect op 'hittestress' en bij water­problema­tiek in bebouwde omge­vingen. Een groendak houdt namelijk regen­water vast, waardoor de lucht boven het dak wordt afgekoeld en het riool minder wordt belast. Verder vergroot je met een groendak de bio­diversiteit.

Al deze gunstige effecten sluiten aan bij doel­stel­lingen van veel overheden. Om die reden subsidiëren gemeen­ten, provin­cies en waterschappen de aanleg van groene daken.

Tip: Controleer voor de aanschaf van een groendak wanneer je de aanvraag voor een subsidie moet indienen. In sommige gevallen moet dit vooraf­gaand aan de aanleg gebeuren.

De aanwezigheid van subsidies verschilt per regio. Doorgaans zijn subsidies voor groene daken vooral beschik­baar in de grotere steden. Ook t.a.v. de voor­waarden en vergoe­dingen zijn er veel verschillen. Sommige subsidie­verleners eisen dat het groene dak door een bedrijf wordt aangelegd, in de meeste gevallen mag je dit ook zelf doen. Controleer dit dus van tevoren.

Via onder­staande link ga je naar een blog op onze site met uitge­breide informatie over subsidies en de veel­voor­komende voor­waarden hiervoor.

Subsidie check

Wil je nagaan of je in aanmerking komt voor een subsidie? Via de Groene­subsidie­wijzer kun je zelf opzoeken welke sub­sidies er in jouw regio zijn.

Geen subsidie mogelijk? Dan kun je ook kijken naar groene leningen. Dit is een lening met een lage rente, bedoeld voor het vergroenen van je woning.

Opbouw van een sedumdak

Is je dak(bedekking) geschikt en heb je eventuele subsidie­voorwaarden door­genomen? Dan wordt het tijd om na te denken over de opbouw. Een groen­dak­systeem bestaat uit meerdere lagen, elk met een eigen functie.

 1. In veel gevallen is het raadzaam om te beginnen met wortel­werende folie. Deze beschermt de dak­bedekking, met name tegen bescha­diging door uit­groeiende wortels. Bij onze eigen groendak pakketten wordt deze folie standaard mee­geleverd. Een alternatief is bescherm­doek. Dit zachte doek houdt de wortels niet tegen, maar voorkomt wel bescha­diging van de dakbe­dekking. Beschermdoek wordt vaak gebruikt i.c.m. sedum­cassettes.
 2. De volgende laag is de drainagelaag, dat er voor zorgt dat overtol­lig regen­water de weg naar de water­afvoer kan vinden. Ook wordt regenwater in deze laag vast gehouden, waardoor de planten ook bij droge perioden voldoende water hebben. Tot slot zorgt deze laag voor beluchting van het wortel­systeem.
 3. Vervolgens breng je een filtervlies of filter­doek aan. Deze scheiding tussen de drainage­laag en het substraat voorkomt dat kleine grond­deeltjes wegspoelen. In sommige drainage­systemen is het filter­doek geïntegreerd in de drainagelaag.
 4. De volgende, misschien wel belang­rijkste laag is de substraat­laag. De laag waarin de sedum­plantjes wortelen en dus ook de voedingsbodem. Hierover vertellen we je hieronder meer.
 5. Als laatste leg je de vegetatie­laag aan, oftewel de planten zelf.
illustratie met groen dak lagen in volgorde, de wortelwerende laag, drainagelaag, filterdoek, substraatlaag en vegetatielaag
Een groendak-systeem bestaat uit ver­schil­lende lagen

Substraat

De substraatlaag is misschien wel de belang­rijkste laag van een groendak­systeem. Deze laag voedt de planten en zorgt ervoor dat het sedum goed kan wortelen en groeien. 

Sedumplantjes doen het prima in een arme voedings­bodem. Dit verklaart deels de popu­lari­teit van sedumdaken, omdat de substraat­laag dus niet heel dik hoeft te zijn. Dit maakt een sedumdak tot het lichtste type groendak.

foto van substraatplaten met los substraat
Sedumplanten kun je plaatsen op substraat­platen (speciale hydrofiele steen­wol­platen), eventueel aan­gevuld met los substraat om de kieren en gaten te vullen

Wanneer je werkt met sedummatten leg je de de sub­straatlaag aan met substraat­platen of met sedum substraatmix (of een combinatie van beide). Deze materialen worden speciaal ontwikkeld voor sedum­daken.

Substraatplaten bestaan uit minerale wol wat een prima onderlaag is voor sedum. Deze speciale hydro­fiele steen­wolplaten wegen weinig en kunnen goed water vasthouden. Ze zijn ook een geschikte oplossing bij het plaatsen van een sedumdak op hellende en schuine daken.

Substraat­mix is een voedende grond bestaande uit minerale en orga­nische mate­rialen. Sedumsubstraat wordt vaak voorzien van lava, dat ervoor zorgt dat het substraat niet te zwaar wordt en goed water kan absor­beren. Substraatmix wordt meestal geleverd in zakken.

Let op: Tuin- of teelaarde is niet geschikt voor een sedumdak. Tuinaarde verzuurt vrij snel, met meer onkruid als gevolg. Teelaarde compos­teert snel, waardoor het weg zal spoelen.

Dikte substraatlaag

De dikte van de substraatlaag is bepalend voor de gezond­heid van je sedum. Zoals gezegd hebben sedum­planten niet veel voeding nodig. Sterker nog: teveel voeding of mest kan ervoor zorgen dat andere soorten planten (onkruid) gaat over­heersen en uiteinde­lijk het sedum wegdrukt.

Wanneer je het totaalgewicht wilt beperken zijn substraat­platen van rond de 50 mm dikte in principe voldoende als voedings­bodem. Sedumplanten kunnen zich hierin prima wortelen. Inclusief de overige lagen en de planten kom je met deze 'licht­gewicht' opbouw dan uit op een water­verzadigd gewicht van rond de 60-70 kg per m2. Je zult in dit geval wel jaarlijks een beetje sedummest moeten strooien om de planten gezond te houden. Tijdens erg droge perioden (hittegolven) is het daarnaast verstandig om extra water te geven. Het voordeel van deze dunne substraat­opbouw is dat onkruid nauwe­lijks kans krijgt, vanwege de arme voedingsbodem.

Heb je een (recent gebouwd) dak dat iets meer gewicht aan kan? Combineer dan substraat­platen met los sedumsub­straat, of gebruik alleen los substraat(mix). Met zakken los substraat kun je de dikte van de substraat­laag zelf bepalen. Probeer dan een laag van minimaal 8 cm substraat op het groendak te plaatsen. Dit maakt het dak zwaarder, maar geeft een betere voedings­bodem en houdt meer water vast. Bijmesten en extra water geven is bij deze opbouw eigenlijk niet nodig.

Wanneer je sedumplanten wilt combi­neren met andere type planten - zoals kruiden of wilde bloemen - moet je een nog dikkere substraatlaag aanhouden. Ga dan uit van minimaal 6-12 cm substraat, wat inclusief de vegetatie en onderlagen tot een gewicht van meer dan 150 kg/m2 kan oplopen.

Vegetatievrije zones

Het is verstandig om een “vegetatie­vrije zone” tussen de rand van het sedum en de dakrand aan te brengen. Zeker als je dakrand niet al te hoog is.

In de praktijk bestaat deze vegetatie vrije zone vaak uit een rand van idealiter 10-13 cm, voorzien van grind of olivijn (Olivijn is een groen mineraal en is de meest voor­komende steen­soort in de wereld). Eventueel kun je i.p.v. steentjes ook tegels rondom leggen.

Een vegetatievrije rand rondom je sedumdak heeft een aantal belang­rijke functies, het zorgt er namelijk voor dat:

 • Je dakrand geen schade oploopt, door sedum dat er tegenaan groeit (en doordat een bevroren groendak kan uitzetten).
 • Je dak beter begaanbaar is, waardoor je bijvoor­beeld ongewenste planten mak­ke­lijker kunt verwijderen.
 • De waterafvoer minder snel verstopt raakt (en regenwater dus beter afgevoerd kan worden, wat lekkages voorkomt).
 • Het voorkomt erosie van de onder­liggende dakbedek­king, veroorzaakt door bij­voorbeeld de zon (uv-straling).
 • En het een grind rand voorkomt schade door wind, aangezien de wind vaak het sterkst langs de randen is.

Eventueel kun je tussen het grind en het sedumdak ook een PVC scheidings­profiel of aluminium scheidings­profiel aanbrengen. Hiermee kun je een strakke afwerking maken.

Deze opstaande profielen zijn ook zeer handig wanneer je dakrand niet heel hoog is, of wanneer je een substraat­laag van losse substraat­mix aanbrengt. Hiermee voorkom je het wegspoelen van substraat.

foto van een grindrand op een groendak
Grind in een strook van 10-30cm rondom een sedumdak voorkomt schade door wind, uitlopende wortels en optrek­kend vocht. Bovendien ziet het er netjes uit.

Sedummatten, sedumcassettes of stekken

Een van de keuzes die je moet maken bij het zelf aanleggen van een groendak, is de manier waarop je de vegetatie­laag (de planten) wilt aan­brengen. Tegen­woordig zijn kant-en-klare sedumdaken populair. Je koopt het sedum dan in de vorm van sedum­cassettes of sedummatten (sedumzoden). Het is ook mogelijk om losse sedum stekken aan te schaffen.

Sedumcassettes

Met een sedumcassette - ook wel sedum­tegels genoemd - heb je een kant-en-klaar groendak in een tray. De benodigde lagen zoals de drainage-, water­buffering-, substraat- en vegetatie­laag zitten bij levering al in de plastic bakken (in ons geval zijn deze gemaakt van gerecycled kunststof).

Hierdoor is het maken van een groendak niet veel meer dan het neer­leggen van de cassettes op je dak. Met name op daken met rechthoekige verhoudingen kun je met cassettes zo op een gemakke­lijke manier een groen dak maken.

Heb je een dak met af­wijkende formaten of veel hoeken, dan is het mogelijk om de sedum­cassettes met een zaag op maat te zagen. Veel handiger in zo'n geval is het gebruik maken van sedummatten.

foto van een sedumcassette
Sedum­cassettes zijn voorzien van een kant-en-klaar groendak­systeem. Hiermee plaats je snel en een­voudig je eigen sedumdak.

Sedummatten / sedumzoden

Sedummatten kun je vergelijken met graszoden. De sedumplanten - vaak een mix van diverse soorten - zijn in een speciale mat verwerkt. Onze eigen sedum­matten bestaan bij­voorbeeld uit 8-10 soorten sedum en zijn bij levering al voor voor minimaal 80% begroeid. Zo kun je direct na het neerleggen genieten van een groendak, dat zowel in het voorjaar, de zomer als het najaar in bloei staat.

Sedummatten worden vaak in rollen op pallets geleverd, die je dan alleen nog maar op het dak hoeft uit te rollen. Met een mes kun je heel eenvoudig de matten op maat snijden, waardoor je altijd tot aan de dakranden kunt werken. Iets wat lastiger gaat met cassettes.

Het enige nadeel t.o.v. sedum­cassettes is dat de aanleg van sedum­matten iets meer tijd kost. Daar staat tegenover dat cassettes of trays vaak duurder in de aanschaf zijn.

Sedumstekken

Bij een aantal kwekers of winkels is het mogelijk om sedum­stekken te kopen, ook wel sedum­scheuten genoemd. Hierbij koop je kleine stukjes sedum, die je op je dak plant.

Het grootste nadeel van het werken met stekken is dat je een stuk langer moet wachten voordat het sedum het hele dak bedekt. Dit kan 1 à 2 jaar duren. Ook ben je langer bezig met de aanleg, omdat je de plantjes stuk voor stuk moet ingraven.

Werken met losse stekken is de goed­koopste manier om een sedumdak te maken, maar kost dus ook de meeste moeite. Omdat de stekken niet meteen goed vast zitten, moet je langer water geven dan bij boven­staande alter­natieven. En doordat het dicht­groeien langer duurt zul je in het eerste jaar ook vaker onkruid moeten ver­wijderen en meer moeten bemesten. Tot slot zijn sedumstekken - in tegen­stelling tot cassettes en matten - meestal alleen in het voorjaar en najaar verkrijgbaar. 

Materialen inkopen

Nu je weet hoe een sedumdak is opge­bouwd en waar je op moet letten, is het tijd om de benodigde materi­alen aan te schaffen.

De materialen en toe­behoren voor een sedumdak kun je tegen­woordig vinden bij bouw­markten, bij webshops en in de grotere tuincentra. Soms kun je ook rechtstreeks terecht bij kwekerijen. In de meeste gevallen koop je bij deze partijen de losse materi­alen. In dat geval moet je dus zelf je groendak­systeem samen­stellen, de hoeveelheden en aantallen m2 uitrekenen en zorgen dat je de materialen thuis krijgt.

Is dit allemaal te ingewik­keld, teveel gedoe of heb je hier simpelweg de tijd niet voor? Tegen­woordig zijn er ook complete doe-het-zelf-pakketten. Deze bevatten alle benodigde materialen, die in de juiste hoeveel­heden voor je deur worden bezorgd. Zo weet je zeker dat je alles in huis hebt zelf om een groen dak te maken.

Kant-en-klare pakketten

In onze webshop vind je sedumpakketten die je eenvoudig zelf kunt instal­leren. Met deze complete doe-het-zelf pakketten leg je zelf in een dag een volwaardig sedumdak aan. Ze bevatten alle benodigde materialen en een duide­lijke handleiding. Een prachtig door jou zelf gemaakt sedumdak, waar je lang van kunt genieten. 

Bestellen is niet moei­lijker dan het kiezen van het gewenste product en het door­geven van de afmetingen van het dak. Bij het afrekenen kies je zelf het gewenste aflever­moment. Kom je er tijdens de bestel­ling (of aanleg) niet uit? Neem contact op met onze groendak experts via mail, telefoon, chat of Whatsapp, zij helpen je graag!

In het volgende hoofdstuk leggen we in het stappen­plan uit hoe je een sedumdak aanlegt.

Stappenplan sedumdak maken

Bespaar kosten op de aanleg en leg zelf je eigen groene dak aan. Na het lezen van dit stappenplan zul je zien dat dit helemaal niet moeilijk is. Hieronder beschrijven we in 7 stappen hoe je zelf een groendak maakt, met sedum­matten of sedumcassettes.

Indien je een dak maakt met behulp van kant-en-klare cassettes kun je stap 3 en 4 overslaan. De materialen die we tijdens deze stappen aanbrengen zijn verwerkt in de sedumcassettes zelf.

Zoals elke klus, beginnen we ook deze met de juiste voorbereiding.

foto van alle materialen voor een sedumdak

1. De juiste voorbereiding

Voordat je begint is het handig om alle benodigde materialen alvast klaar te leggen.

Zorg ook dat je de hemel­water­afvoeren alvast in kaart hebt gebracht, zodat je deze straks niet per ongeluk afdekt. Breng alvast eventuele blad- of bol­roosters aan, in de gaten van de aanwezige afvoeren.

Heb je een handleiding bij je bestel­ling gekregen, lees deze dan ook alvast helemaal door.

Wanneer je op hoogte werkt, denk dan aan de veilig­heid van jou en je omgeving. Ga niet het dak op bij vorst en harde wind, sta zo min mogelijk met je rug naar de dakrand, loop nooit achteruit en verzwaar materialen die weg kunnen waaien.

Begin met het schoonvegen van het dak met een (zachte) bezem. Maak het dak zo droog mogelijk, zodat je mogelijke beschadig­ingen of scheurtjes in de dak­bedekking kunt zien.

Tips bij deze stap:

 • Leg ook een vuilniszak, handveger en blik klaar, om het opge­veegde materiaal af te kunnen voeren.
 • Indien je alle materialen van te voren het dak op tilt, leg dan niet alles op 1 plek maar verspreid het gewicht.
 • Vergeet niet vooraf de weers­verwachting te checken.

 

foto aanbrengen wortelwerende folie

2. Wortelwerende folie of beschermdoek aanbrengen

Je legt een sedumdak aan met de bedoeling dat deze tien­tallen jaren zonder problemen blijft liggen.

Hoewel recent aangebrachte dak­bedekking meestal wortel­werend is, zou het zonde zijn wanneer er lekkage ontstaat door uit­groeiende wortels van de planten. Om deze reden raden we je aan altijd wortel­beschermings­folie onder het groene dak aan te brengen.

Weet je zeker dat je dakbedekking wortel­werend is en gebruik je sedum­cassettes? Dan kun je de dak­bedekking beschermen door gebruik te maken van beschermdoek. Hiermee voorkom je bescha­diging en lekkages bij het plaatsen van de cassettes, door bij­voorbeeld steentjes, puin en hout­splinters. Bescherm­doek is gemaakt van zacht materiaal (maar dus niet wortel­werend).

De folie of het doek wordt in banen, van dakrand tot dakrand, over het gehele dak gelegd.

Zorg bij gebruik van wortel­werende folie dat de banen ongeveer 15 cm met elkaar overlappen. Ook bescherm­doek mag een stukje overlappen, zodat alles goed aansluit.

Tips bij deze stap:

 • Gebruik voor het snijden een schaar, folie­snijder of haakmesje, om te voorkomen dat je in het dak zelf snijd.
 • Pas op dat je niet de gaten van je water­afvoeren afdekt.
 • Verzwaar tijdens het leggen de hoeken, zodat de folie­delen of doeken niet wegwaaien.

 

foto van de aanleg van een drainagemat

3. Drainage en filtervlies

De drainagelaag zorgt er voor dat overtol­lig regen­water – dat niet door de planten wordt opgenomen – kan wegvloeien. Meestal bestaat deze laag uit een mat met 'noppen' (kleine cupjes), die water kunnen vasthouden en waar­tussen over­tollig water kan weglopen.

Bovenop de drainagelaag leg je filter­doek of filter­vlies. Dit dient als scheiding tussen de drainage- en substraatlaag. Zo voorkom je dat kleine grond­deeltjes uit het substraat en ander materiaal in de drainage cupjes of in de afvoerwater komen.

Bij veel aanbieders vind je tegen­woordig drainage­systemen waarbij drainage en filtervlies zijn gecombineerd in één product. Deze gecombi­neerde drainage­matten maken de aanleg een stuk eenvoudiger.

De drainagemat wordt met het filtervlies naar boven geïnstalleerd. Zorg dat alle delen goed aan­sluiten en het filtervlies overlapt. De drainage­matten zijn met een scherp mes of schaar op maat te maken. Let op dat je hiermee niet de bestaande dakbedekking beschadigd.

close up van drainage matten woonbewust

Alles­-in­-één drainagesysteem
Het door ons gebruikte drainage­systeem is een filterlaag, drainage­laag, bescherm­laag en reservoir in één product. Hierdoor is de instal­latie van de drainage­laag snel en eenvoudig. Deze mat - gemaakt van gere­cyclede materialen - beschermt de vegetatie tegen de opstuwing van water en slaat tegelijker­­tijd water op in het inge­bouwde water­­reservoir.

 

scheidingsprofiel om substraat tegen te houden
Leg je een sedumdak aan met voornamelijk substraatmix? Maak dan gebruik van een scheidingsprofiel (kantopsluitingsprofiel), om te voorkomen dat het substraat wegloopt.

4. Substraatlaag

Eerder in dit artikel kon je lezen over de diverse rollen van de substraat­laag. De laag die de groei van de vegetatie bevordert en daarmee de basis van het groen dak is. In deze laag verankeren de wortels en halen de planten water, zuurstof en voedings­stoffen. 

Voor deze stap kun je gebruik maken van substraat­platen, substraatmix of een combinatie van beide.

Heb je een kant-en-klaar groendakpakket aangeschaft met sedummatten of cassettes? Dan is er minder substraat nodig dan wanneer je de vegetatie zelf gaat planten of zaaien, met bij­voorbeeld losse ­sedumstekken.

Leg de platen of losse substraatmix niet te dicht op de dakrand. Houd 10-30 cm rondom over voor een vegetatie­vrije zone (stap 6).

Indien je sub­straatmix combineert met sub­straatplaten, leg dan eerst de sub­straat­platen neer en vul daarna kieren en gaten met substraat­mix.

Tips bij deze stap:

 • Installeer substraatplaten met (werk)hand­schoenen aan, om jeuk en irritatie door de steen­wol­matten te voorkomen. 
 • Gebruik voor het snijden van substraat­platen een mes met een lang lemmet, zoals een broodmes of afbreekmes. 

 

foto neerleggen sedumcassettes op een dak

5. De sedumplanten (vegetatielaag)

Als laatste leg je de vegetatielaag aan, de laag met de sedum­planten. Begin bij de dakrand in een van de hoeken.

Sedumcassettes

Bij sedumcassettes zitten de planten al in de tray. Je hoeft de cassettes alleen maar stevig tegen elkaar op het dak te leggen. Sommige cassettes hebben een klik­systeem om ze aan elkaar te beves­tigen.

Indien nodig kun je de cassettes met een scherpe zaag of slijptol bij­snijden om ze passend te maken.

Sedummatten

Sedummatten of sedum-kruidenmatten worden vaak op rollen geleverd. Leg de eerste rol neer - bij voorkeur met twee personen - en rol deze voor­zichtig uit. Leg de sedummatten strak tegen elkaar aan. Druk het sedum goed aan, zodat er goed contact is met het substraat.

Snijd of knip de matten bij waar nodig. Eventuele gaten kun je opvullen met losse stukjes sedum, deze groeien vanzelf weer vast.

 

foto van een grindrand

6. Grindrand aanbrengen

Indien je rondom het groene dak ruimte hebt overgelaten voor een vegetatie­vrije zone, vul deze dan voor­zichtig helemaal met grind. Eerder in dit artikel schreven we waarom zo'n vegetatie­vrije zone maken verstandig is.

In plaats van grind kun je ook kiezen voor olivijn, een duurzamer alternatief.

In onze webshop kun je eenvoudig uitrekenen hoeveel grind je moet bestellen voor een grindrand van 10 cm breed.

 

foto water geven

7. Bewateren

De laatste stap van dit stappenplan is het bewateren van je zojuist aangelegde sedumdak. Dit doe je zodat de sedumlaag na aanleg goed kan wortelen (hechten).

Gaat het dezelfde dag nog minimaal een half uur goed regenen? Dan kun je deze stap overslaan. Bij langdurig droog of warm weer moet je het dak de eerste 2-3 weken regelmatig water geven.

Alle stappen afgerond? Dan ben je klaar om jarenlang te gaan genieten van het door jou zelf gemaakte groene dak!

Je vind bovenstaande stappen trouwens ook terug in onderstaande video's:

Zelf je groene dak maken met sedummatten
Doe het zelf: in 5 stappen met sedum­cassettes

Hoewel het onderhoud van een sedumdak minimaal is, raden we je aan ook onder­staande tips nog even goed door te nemen. Zo houd je je sedumdak in optimale conditie.

Onderhoud

Sedum is niet veeleisend maar een aantal zaken zijn wel belang­rijk voor een lang­durige groei en gezonde planten. Ga daarom een paar keer per jaar het dak op voor onderhoud. Op die manier houd je een levendig en mooi sedumdak en voorkom je problemen.

Onkruid

Wanneer door de wind of dieren ver­spreidde zaden op je sedumdak ontkiemen kunnen er onge­wenste planten gaan groeien. Het begrip 'onkruid' is subjectief. Wat de ene persoon ervaart als een prachtige wilde plant, ziet de ander als onkruid.

De belangrijkste redenen om bepaalde planten van je groendak te verwij­deren zijn (1) het voorkomen van schade aan je dakbedekking door wortels en (2) het voorkomen dat bepaalde soorten gaan overheersen. Ga daarom minimaal twee keer per jaar - rond mei en september - het dak op om op onkruid te controleren.

Verwijder in ieder geval zaai­lingen van bomen, planten die gaan woekeren (bijvoor­beeld winde en paarde­bloemen) en verwijder plekken met veel mos of gras. Zorg er daarnaast voor dat de grindrand schoon blijft.

Mest

Het jaarlijks bemesten van je sedumdak zorgt voor minder mosvorming en voor een gesloten begroeiing. Bemest het sedum één keer per jaar met speciaal samen­gestelde meststof voor sedum. Bemest niet teveel en niet met heet weer of in volle zon.

Controleer afvoeren

Controleer 1 á 2 keer per jaar of het regenw­ater nog goed kan weglopen. Verstop­pingen kunnen tot lekkages leiden, dus verwijder zoveel mogelijk blad of ander afval uit de afvoeren en de grindrand.

Tot slot

In dit artikel hebben we alle aspecten behandeld die komen kijken bij het zelf maken van een groen dak.

Een groendak heeft diverse positieve effecten. Zowel voor het dak, als voor de omgeving. Voordelen zoals:

 • het vertraagd afvoeren van water bij hevige regenval,
 • een bijdrage aan de biodiversiteit,
 • verkoeling van de omgeving en onderliggende ruimtes
 • en langer behoud van je dakbedekking.

En misschien nog wel het belangrijkste: omdat het dak het hele jaar door groen blijft geeft het een schit­terend uitzicht en een goed gevoel.

Wanneer je je eigen groendak wilt maken - zonder al teveel onderhoud - is een sedumdak de beste keuze. Sedum is onderhoud­sarm, kan tegen alle weers­omstandig­heden en heeft niet veel voeding nodig. De opbouw blijft daardoor laag en licht van gewicht. Uitermate geschikt voor een plat of licht hellend dak.

De opbouw van een sedumdak bestaat uit verschil­lende lagen, waarvan de substraat­laag misschien wel de be­langrijk­ste is. Deze laag voedt de planten, zorgt ervoor dat het sedum goed kan wortelen en houdt ook nog eens regenwater vast.

Tegen­­woordig zijn sedummatten of sedum­cassettes populair. De cassettes bevatten een complete opbouw inclusief de sedum­planten, verwerkt in een kunsstof tray. Bij de matten (zoden) breng je zelf de opbouw aan met losse materialen.

In het stappen­plan hierboven geven we een overzicht van de werk­zaamheden die komen kijken bij het maken van een sedumdak. Met een goede voor­bereiding, oog voor veilig­heid en de juiste materi­alen, is dit een klus die je prima zelf kan uitvoeren. Het resultaat is een groendak dat jaren mee zal gaan.

Wil je meer weten of de aanleg of groene daken in het algemeen? Bekijk ook eens onze veelgestelde vragen-pagina, of lees een van de overige blog­artikelen over dit onderwerp.

Wil je een groen dak en vind je het niet erg om een de handen uit de mouwen te steken? Een sedumdak maken is niet moeilijk en kun je in veel gevallen zelf doen. Het makkelijkst hiervoor zijn kant-en-klare pakketten, waarin alle benodigde materialen zitten. Bekijk bijvoor­beeld eens ons Sedum Licht­gewicht pakket in onze webshop, dat op vrijwel ieder plat of licht hellend dak past. Heb je vragen of hulp nodig bij je bestel­ling, neem contact met ons op en we helpen je graag verder!

Afbeelding als illustratie bij artikel Zelf een groen sedumdak maken

Gratis gesprek met onze experts

Is mijn dak geschikt? Wat is voor mij de beste oplossing? Wat zijn de subsidie­mogelijk­heden? We begrij­pen dat een groendak een belang­rijke aankoop is die vragen op kan roepen. We helpen je graag hierbij.

Overweeg je een groendak, maar zit je nog wel met een aantal vragen? Onze groendak experts be­ant­woorden ze graag! Vraag nu een gratis advies­gesprek aan en ontdek wat de moge­lijk­heden zijn voor jouw dak.


Gratis adviesgesprek aanvragen Adviesgesprek aanvragen right arrow icon
external link icon
profiel afbeelding Woonbewust
Woonbewust
2 maanden geleden
afbeelding bij Een groen dak aanleggen moeilijk?🤔🥵 Niet met onze uitgebreide handleiding!👍 Bij iedere bestelling k

Een groen dak aanleggen moeilijk?🤔🥵 Niet met onze uitgebreide handleiding!👍 Bij iedere bestelling krijg je van ons een welkomstpakket met een handleiding en allerlei handige tools. Op die manier kan jij zelf je groene dak aanleggen. Ben je benieuwd naar de volledige handleiding? Stuur dan even een berichtje of mail naar groendak@woonbewust📩. #groendak #doehetzelf #sedum #handleiding #stappenplan

external link icon
profiel afbeelding Woonbewust
Woonbewust
2 maanden geleden
afbeelding bij Iedere gemeente heeft andere regels en vereisten die vaak veranderen. Daarom is het soms heel lastig om zeker

Iedere gemeente heeft andere regels en vereisten die vaak veranderen. Daarom is het soms heel lastig om zeker te weten of jij recht hebt op subsidie.💰 Om die reden hebben wij nauw contact met de meeste gemeentes en zijn wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ben je nou benieuwd hoe het bij jouw gemeente zit? Stuur dan vooral een berichtje of check het op de website in onze bio, dan zoeken wij het voor je uit!✅️ Naast groene daken zijn er natuurlijk nog veel meer andere manieren om te verduurzamen. Kijk vooral ook op de website van @milieucentraal om te kijken welke subsidies voor verduurzaming jouw gemeente nog meer aanbied.😉 #subsidie #verduurzamen #groendak

external link icon
profiel afbeelding Woonbewust
Woonbewust
2 maanden geleden
afbeelding bij Een groen dak aanleggen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook nog eens heel gezellig. Vorige maand mo

Een groen dak aanleggen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook nog eens heel gezellig. Vorige maand mochten wij helpen bij een geweldig initiatief van een groep buren uit de Bilt. Wat begon als een informatieavond georganiseerd door een enthousiaste buurtbewoner, is uitgegroeid tot de realisatie van een succesvol buurtinitiatief. Dankzij de inzet van deze buren en de steun van het Blauwe bewonersinitiatief van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is Nederland weer een stukje groener (www.hdsr.nl/blauwinitiatief). Wil jij nou ook samen met je buren jullie daken vergroenen, stuur dan even een mailtje naar groendak@woonbewust.nl en wie weet staan wij volgende maand bij jou in de straat.