Voorwaarden

Algemene voorwaarden Consumenten Woonbewust
Versie Oktober 2022

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Identiteit van de ondernemer
 3. Toepasselijkheid
 4. Het aanbod
 5. Prijzen
 6. Totstandkoming van de Overeenkomst
 7. Uitvoering van de Overeenkomst
 8. Herroepingsrecht
 9. Verplichtingen Consument tijdens bedenktijd
 10. Verplichtingen Woonbewust bij herroeping
 11. Nakoming overeenkomst en garantie
 12. Levering en uitvoering
 13. Betaling
 14. Intellectuele eigendomsrechten
 15. Aansprakelijkheid
 16. Klachten en geschillen
 17. Aanvullende diensten
 18. Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid
 19. Toepasselijk recht en de bevoegde rechter
 20. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken  en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, hierna ook aangeduid als Woonbewust;
 4. Dag(en): kalenderdag;
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken en/of diensten gedurende een bepaalde periode;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, hierna ook aangeduid als de Overeenkomst;

2. Identiteit van de ondernemer

Naam: Woonbewust B.V.

Vestigingsadres; Biltstraat 118, 3572 BK, Utrecht

Kantooradres: Biltstraat 118, 3572 BK, Utrecht

Telefoonnummer: 085 80 81 058

E-mailadres: contact@woonbewust.nl

KvK-nummer: 75547082

BTW-identificatienummer: NL860319647B01

3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Woonbewust en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Woonbewust en Consument.
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Woonbewust aan Consument aangeven op welke wijze Consument de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Woonbewust zijn gepubliceerd, zodat Consument deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een Duurzame gegevensdrager.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 4. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Woonbewust is overeengekomen.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

4. Het aanbod

 1. Het door Woonbewust gedane aanbod is vrijblijvend. Woonbewust is slechts aan het aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Consument schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, of doordat Consument het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Woonbewust het recht een Overeenkomst op afstand met een Consument om een voor Woonbewust gegronde reden te weigeren.
 2. Woonbewust spant zich in om het aanbod te voorzien van een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, waarbij wordt gestreefd naar een voldoende gedetailleerd omschrijving van het aanbod waarmee Consument een goede beoordeling kan maken. Eventuele afbeeldingen in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Woonbewust kan daarnaast niet garanderen dat de kleuren, vormen en afmetingen in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren, vormen en afmetingen van de aangeboden producten.
 3. Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of kennelijke fouten in het aanbod kunnen Woonbewust niet binden.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 5. Levertijden en termijnen vermeld in het aanbod van Woonbewust zijn indicatief en geven de Consument bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 7. Indien en voor zover er sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt (op = op).

5. Prijzen

 1. Alle prijzen die Woonbewust hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen, reis-, verzend- en/of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Woonbewust hanteert voor zijn producten en/of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kunnen door Woonbewust te allen tijde worden gewijzigd.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Woonbewust niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de Overeenkomst op afstand, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een Overeenkomst op afstand binnen 14 dagen te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in het vorige lid, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

6. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst (op afstand) komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Woonbewust onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Woonbewust is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Woonbewust passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Woonbewust daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Woonbewust kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Woonbewust op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Woonbewust zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst aan Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. de contactgegevens van Woonbewust; 
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en service na aankoop; 
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of dienst; 
  5. voor zover van toepassing de kosten van aflevering; 
  6. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst op afstand;
  7. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is (Duurovereenkomst);
  8. indien Consument een herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een Duurovereenkomst is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Woonbewust zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Woonbewust het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden. Woonbewust kan aangeboden Producten rechtstreeks laten leveren vanuit de leveranciers van deze Producten.
 3. Consument draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Woonbewust aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Woonbewust worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Woonbewust zijn verstrekt, heeft Woonbewust het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Woonbewust niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Consument op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Woonbewust, is Consument gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. Woonbewust kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Consument, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. Woonbewust is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Woonbewust is uitgegaan van door de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Woonbewust bekend was.
 7. Consument vrijwaart Woonbewust voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Consument toerekenbaar zijn.

8. Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Woonbewust mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. Het in lid 1 bedoelde herroepingsrecht en de bedenktijdregeling zijn nadrukkelijk niet van toepassing op:
  1. Producten die ‘levende’ materialen bevatten, waaronder maar niet exclusief inbegrepen de vegetatiematten, vegetatiecassettes, sedumstekjes, zaad en/of planten. 
  2. Producten volgens specificaties van de consument vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  3. Producten met een beperkte houdbaarheid of die snel bederven, zoals bijvoorbeeld vegetatiematten, beplanting, stekjes, zaden, epoxy’s, polyurethanen en cementgebonden producten.
  4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken, of producten waarvan de zuiverheid door het oog niet vast te stellen is nadat de verpakking geopend is, zoals bijvoorbeeld tuingrond, substraat, beschermvlies, darinagelagen, filterlagen en meststoffen.
 3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Consument, of een vooraf door Consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product (gehele bestelling) heeft ontvangen. Woonbewust mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij (duur)overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 4. Consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via de contactgegevens vermeld bij artikel 2.
 5. De rechtstreekse (leverings)kosten voor retourneren komen voor rekening van Consument. Consument is risicodrager voor het retourtransport.

Bij diensten: 

 1. De consument kan een (aanvullende) dienstenovereenkomst gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Woonbewust mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
 2. De in het lid hiervoor genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten en/of diensten bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien Woonbewust de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het Modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien Woonbewust de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

9. Verplichtingen Consument tijdens bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

10. Verplichtingen Woonbewust bij herroeping

 1. Indien Woonbewust de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Woonbewust vergoedt alle betalingen van Consument onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Woonbewust aanbiedt het product zelf af te halen, mag Woonbewust wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Woonbewust gebruikt voor terugbetaling in beginsel hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering (standaardkosten), hoeft Woonbewust de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

11. Nakoming overeenkomst en garantie

 1. Woonbewust staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen staat Woonbewust er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
 2. Woonbewust garandeert dat de producten vrij zijn van gebreken op het moment van levering en voldoen aan de specificaties zoals gepubliceerd in haar documentatie (onder voorbehoud van drukfouten).
 3. Indien een product een gebrek heeft of niet voldoet aan de specificaties, zal Woonbewust het product op haar kosten vervangen. De aansprakelijkheid beperkt zich tot het vervangen van het product. Garantie is beperkt tot het leveren van goederen vrij van gebreken. Woonbewust is niet aansprakelijk voor eventuele vervolgschade.
 4. De garantie geldt niet indien:
  1. Consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Woonbewust en/of op de verpakking behandeld zijn;
 5. Het aanbrengen of installeren van de door Woonbewust aangeboden producten vereist kennis, kunde en ervaring. Schades die het gevolg zijn van het ontbreken hiervan worden nimmer vergoed. Consument is zelf verantwoordelijk voor correct en veilig aanbrengen van de doe-het-zelf systemen van Woonbewust en hij wordt geacht zelf zorg te dragen voor tijdelijke en/of permanente valbeveiliging tijdens aanleg en onderhoud.
 6. Een door Woonbewust, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die Consument op grond van de overeenkomst tegenover Woonbewust kan doen gelden, indien Woonbewust is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 7. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Woonbewust, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is, in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

12. Levering en uitvoering

 1. Woonbewust zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat Consument aan Woonbewust kenbaar heeft gemaakt. Indien tijdens het bestelproces geen specifiek afleveringsadres is doorgegeven zullen de producten op het door Consument aangeleverde contactadres afgeleverd worden. 
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 4. De plaats van levering kan kosteloos tot maximaal 48 uur voorafgaand aan de dag van levering worden gewijzigd door Consument. Consument dient dit schriftelijk door te geven aan Woonbewust. Telefonisch of mondelinge wijzigingen van de plaats van levering zijn niet geldig. Een wijziging van plaats van levering dient schriftelijk te worden bevestigd door Woonbewust. 
 5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Woonbewust geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij tussen partijen een andere leveringstermijn is overeengekomen. 
 6. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 7. Na ontbinding conform het vorige lid zal Woonbewust het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. 
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten die voorwerp van de Overeenkomst (op afstand) zijn berust bij Woonbewust tot het moment van bezorging aan Consument of een vooraf aangewezen en aan Woonbewust bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 9. Consument is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Woonbewust deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

13. Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst (op afstand) of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Woonbewust te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Ondernemer is gewezen op de te late betaling en de Ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De Ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

14. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Informatie en adviezen te vinden op de website(s) of in andere publicaties van Woonbewust, zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen alleen worden gezien als niet meer dan een weergave van ‘best practices’. Noch is Woonbewust aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die op deze site beschikbaar is of door middel van deze site is gevonden.
 2. Alle geschreven teksten, foto’s, ontwerpen en inhoud van de website, de catalogi en andere publicaties, in combinatie met de selectie en rangschikking daarvan en alle software compilaties zijn auteursrechtelijk eigendom van Woonbewust of van de personen die een gebruiksrecht aan Woonbewust ter zake hebben verleend en worden als zodanig beschermd, tenzij anders aangegeven. Hierbij zijn alle rechten voorbehouden. 
 3. Geen enkel onderdeel van de website(s) of in andere publicaties van Woonbewust  mag worden verveelvoudigd, mechanisch, elektronisch, met inbegrip van fotokopieën, of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woonbewust of van de houder van het betreffende intellectuele eigendomsrecht. 
 4. Namen, logo’s, slogans of andere uitspraken kunnen een handelsmerk van Woonbewust of een andere persoon of bedrijf zijn. Elk ongeoorloofd gebruik van een merk is onwettig. Het is niet toegestaan de beschermde teksten en beelden te kopiëren, reproduceren, verzenden, distribueren, commercieel exploiteren of afgeleide werken van dergelijk materiaal of inhoud creëren, dan wel anderen helpen dit te doen.
 5. Consument erkent dat hij door het plaatsen van materiaal op de website van Woonbewust zowel Woonbewust als onze licentiegevers en rechtverkrijgenden een onherroepelijke, voortdurende, royaltyvrije, wereldwijde licentie verleent om de materialen te gebruiken, zowel binnen het Woonbewust domein als anderszins. De vergunning strekt zich uit tot het kopiëren, verspreiden, uitzenden, en het anders overbrengen, en aanpassen en bewerken van de materialen.

15. Aansprakelijkheid

 1. Woonbewust garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen. Mocht er sprake zijn van een onjuiste samenstelling, structuur of afmetingen en/of onvoldoende kwaliteit van het geleverde, dan moet Consument de klaarblijkelijke gebreken, beschadigingen door het transport, verkeerde hoeveelheden en verkeerde leveringen bewijzen. Doet hij dit niet, dan geldt dat de goederen overeenkomstig de bestelling zijn afgenomen. Afgekeurde goederen mogen niet verwerkt worden en Consument zorgt voor retourzending van deze materialen aan het door Woonbewust opgegeven retouradres.
 2. In het geval van directe schade is de aansprakelijkheid van Woonbewust in beginsel beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In alle andere gevallen van schade, zoals onder andere gevolgschade, dient de Consument een onafhankelijke deskundige in te schakelen die vaststelt dat de schade is veroorzaakt door een tekortkoming van een van de producten van Woonbewust. 
 4. Consument dient zelf op de hoogte te zijn dan wel zich op de hoogte te stellen van de staat, waaronder maar niet beperkt tot de maximale belasting van het dak en geschiktheid van het dak en de dakbedekking waarop de producten van Woonbewust worden geplaatst. 
 5. Consument is zelf verantwoordelijk voor correct en veilig aanleggen of installeren van de producten van Woonbewust, waaronder het aanbrengen tijdelijke en/of permanente valbeveiliging. Voorafgaand aan de aankoop en in de meegeleverde handleidingen wordt Consument door Woonbewust gewezen op de veiligheidsrisico’s en ontvangt Consument van Woonbewust instructies en veiligheidswaarschuwingen. 
 6. Woonbewust is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het te zwaar belasten van het dak als gevolg van het handelen door Consument of door hem ingeschakelde derden.
 7. De doe-het-zelf sedumdakproducten en -systemen van Woonbewust zijn geschikt voor daken met een hellingshoek van maximaal 15 graden. Bij daken met een hellingshoek van meer dan 15 graden geschied het aanbrengen c.q. installeren van de producten van Woonbewust geheel op eigen verantwoording van Consument en is Woonbewust niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Consument.
 8. Wanneer Woonbewust een advies op afstand heeft gegeven over de eventuele (on)geschiktheid van de dak- en/of dakbedekkingsconstructie kunnen hieraan geen enkele rechten ontleend worden. Dit advies dient ten alle tijden door een deskundige (constructeur, bouwbedrijf, dakdekker of adviesbureau) te worden bevestigd.
 9. Woonbewust is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Woonbewust is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 10. Woonbewust is niet aansprakelijk voor schade indien er sprake is van eigen schuld, verwijtbaar handelen, roekeloosheid, opzettelijk handelen of andere gedragingen of nalatig handelen aan de zijde van Consument, voor zover de redelijkheid en billijkheid dit toelaat.

16. Klachten en geschillen

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven en voorzien van foto’s worden ingediend bij Woonbewust, via de op haar website vermelde contactmogelijkheden. 
 2. Bij Woonbewust ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Woonbewust binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 4. Op overeenkomsten tussen Woonbewust en Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 5. Wanneer in een gerechtelijke procedure een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 6. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Locatie Utrecht.

17. Aanvullende diensten

 1. Overmacht
  1. Op het moment dat Woonbewust niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen door overmacht. dan is hij niet aansprakelijk voor de door de consument geleden schade.
  2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, natuurrampen, sabotage, terrorisme, stakingen, gewijzigde overheidsmaatregelen, onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen transportproblemen en slechte weersomstandigheden.
  3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Woonbewust één of meer van zijn verplichtingen naar Consument niet kan nakomen, dan worden deze verplichtingen opgeschort totdat Woonbewust hier weer aan kan voldoen. 
  4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie minstens 30 dagen heeft geduurd, mogen beide partijen de gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
  5. Woonbewust is in een overmachtsituatie geen enkele schadevergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
 2. Verplichtingen Woonbewust
  1. Woonbewust is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de (gewijzigde) overeenkomst uit te voeren.
  2. Woonbewust verplicht zich om consument te wijzen op aantoonbare afwijkingen/gebreken in door of namens Consument voorgeschreven werkwijzen en in door of namens Consument gegeven orders of aanwijzingen, voor zover Woonbewust deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
 3. Verplichtingen Consument
  1. Consument dient, tenzij anders is overeengekomen, ervoor zorg te dragen dat Woonbewust tijdig, voor aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden, de beschikking heeft over:
   1. een ontruimde locatie, waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden;
   2. voldoende gelegenheid is voor aanvoer, opslag en/ of afvoer van materialen;
   3. een overzicht van bij Consument bekende gebreken en alle juiste informatie met betrekking tot het dak. Het gaat hier om de informatie die Consument kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
 4. Aansprakelijkheid in het geval van aanneming van werk door Woonbewust
  1. Na oplevering is Woonbewust enkel nog aansprakelijk voor herstel van erkende opleverpunten en voor verborgen gebreken.
  2. Een gebrek dient binnen tien dagen nadat dit is ontdekt of redelijkerwijs duidelijk had moeten zijn, door consument aan Woonbewust gemeld te worden. Bij gebreke van een tijdige melding vervalt de aansprakelijkheid van Woonbewust. 
  3. Een rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek is verjaard en daarom niet-ontvankelijk indien deze wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na datum oplevering.
  4. Woonbewust is enkel aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
  5. In het geval van directe schade is de aansprakelijkheid van Woonbewust in beginsel beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  6. In alle andere gevallen van schade, zoals onder andere gevolgschade, dient de Consument een onafhankelijke deskundige in te schakelen die vaststelt dat de schade is veroorzaakt door een tekortkoming van een van de producten van Woonbewust. 
  7. Consument dient Woonbewust altijd een redelijke gelegenheid te geven tot herstel van eventuele tekortkomingen. Bij gebreke daarvan vervalt iedere aansprakelijkheid van Woonbewust.
  8. Wanneer Woonbewust een advies op afstand heeft gegeven over de eventuele (on)geschiktheid van de dak- en/of dakbedekkingsconstructie kunnen hieraan geen enkele rechten ontleend worden. Dit niet-bindende advies wordt ten alle tijde verstrekt op basis van de door Consument verstrekte informatie. Dit advies dient te allen tijde door een deskundige (constructeur, bouwbedrijf, dakdekker of adviesbureau) te worden bevestigd.
  9. Woonbewust is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Woonbewust is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  10. Woonbewust is niet aansprakelijk voor schade indien er sprake is van eigen schuld, verwijtbaar handelen, roekeloosheid, opzettelijk handelen of andere gedragingen of nalatig handelen aan de zijde van Consument, voor zover de redelijkheid en billijkheid dit toelaat.
  11. Indien bij aanvang of bij de voortgang van de overeengekomen opdracht vertraging ontstaat door toedoen van Consument is Consument aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade en dient Consument uitstel te verlenen voor de oplevering van de overeengekomen werkzaamheden voor een periode die ten minste gelijk is termijn die Woonbewust nodig heeft om een nieuwe opdracht in de plannen. 
 5. Oplevering
  1. Wanneer partijen een datum van oplevering zijn overeengekomen wordt het werk op deze datum opgeleverd. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.
  2. Indien uitvoering van het werk langer duurt dan voorzien en Woonbewust (na schriftelijke ingebrekestelling) in verzuim komt te verkeren, is Woonbewust verplicht consument de hierdoor in redelijkheid geleden directe schade te vergoeden. Voor indirecte schade is Woonbewust niet aansprakelijk.
  3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
   1. Wanneer Woonbewust consument heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard;
   2. Wanneer uiterlijk 10 werkdagen zijn verstreken, nadat Woonbewust schriftelijk aan consument heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden.
  4. Tenzij anders overeengekomen is er geen sprake van een onderhoudsperiode.
 6. Ondeugdelijk werk
  1. Partijen verlenen elkaar medewerking bij onderzoek van (eventuele tekortkomingen in) het werk, waaronder onderzoek door deskundigen. Onderzoekskosten worden in beginsel gedragen door de partij die beweert dat er een ondeugdelijk werk is opgeleverd. Als blijkt dat kosten terecht gemaakt zijn, worden deze in redelijkheid vergoed door de andere partij. 
  2. Woonbewust is gerechtigd om eventuele gebreken te herstellen, Consument dient Woonbewust daartoe in de gelegenheid te stellen.
  3. Gebreken worden door Woonbewust binnen een redelijke termijn hersteld of vernieuwd op zijn kosten indien hij aansprakelijk is en daartoe in redelijkheid gehouden is. Indien de kosten van herstel onredelijk hoog zijn, is Woonbewust gerechtigd om in plaats van te herstellen, schade te vergoeden tot het maximale bedrag waarvoor hij aansprakelijk is.
 7. Gekozen materialen
  1. Woonbewust is vrij in de keuze van de te gebruiken materialen tenzij anders is overeengekomen. Indien door of vanwege consument bepaalde materialen zijn voorgeschreven draagt consument daarvan het risico tenzij Woonbewust dat risico kende of moest voorzien en daarvoor niet heeft gewaarschuwd.
  2. Onverwerkte materialen zijn en blijven eigendom van Woonbewust. Er geldt een eigendomsvoorbehoud op grond waarvan Woonbewust gerechtigd is materialen terug te halen. Consument is in dat geval gehouden tot medewerking aan teruggave van die materialen.

18. Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Woonbewust en Consument bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen hadden. 

19. Toepasselijk recht en de bevoegde rechter

 1. Op iedere Overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover geschillen worden voorgelegd aan de rechter zullen deze uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar de Woonbewust kantoor houdt.

20. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

Aan: 

Woonbewust B.V.

Biltstraat 118, 3572 BK, Utrecht

085 80 81 058

contact@woonbewust.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende 

 • de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* 
 • de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, 

herroept/herroepen.* 

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] 

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)]** 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

** Alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend.